تاف

   دندانپزشکی ویژه معلولین

سپید

دومین نمایشگاه بین المللی تخصصی خدمات توانبخشی معلولین، جانبازان، صنایع و تجهیزات وابسته ۱۳۹۵/۰۸/۲۲

تصاویر مسواک زدن ۱۳۹۵/۰۳/۱۲

نحوه مراقبت از دهان و دندان افراد با نیازهای خاص ۱۳۹۳/۱۱/۰۹

بیهوشی دندانپزشکی ۱۳۹۳/۱۱/۰۹

پیشگیری از پوسیدگی دندان ۱۳۹۳/۰۹/۱۳