تاف

   دندانپزشکی ویژه معلولین

سلامت دهان و دندان در بیماران آلزایمر ۱۳۹۸/۰۷/۱۴

سلامت دهان و دندان در معلولین ۱۳۹۸/۰۷/۱۴

تصاویر مسواک زدن ۱۳۹۵/۰۳/۱۲

نحوه مراقبت از دهان و دندان افراد با نیازهای خاص ۱۳۹۳/۱۱/۰۹

بیهوشی دندانپزشکی ۱۳۹۳/۱۱/۰۹